»нвестици€ в покупка на криосауна

 риосауната е изключително добра инвестици€ в услуги,†които придобиват все по-гол€ма попул€рност, както†самосто€телно, така и в комбинаци€ с други процедури.†ќсобено добре биха могли да се минимизират разходите†чрез вграждане на криотерапи€та във вече съществуващ†бизнес с разработена клиентска база.


ѕо причина, че повечето от моделите на инсталаци€та не се†отнас€т към медицинското оборудване, за т€х не се изисква†лицензиране, а за т€хното обслужване не се налага да се†наема медицински персонал. ƒостатъчно е наличие на†подход€що помещение и оператор, който да стартира†процедурите, както и малко реклама за попул€ризиране†на новата услуга сред потенциалните клиенти.  ато едно†от важните услови€ се постав€ организаци€та на работата†с доставчиците на течен азот, защото имено това оказва†най-гол€мо вли€ние върху стойността на процедурите. ѕо-долу е дадена икономическата обосновка за покупка на†криосауната.


»зчисл€ване на възвръщаемостта

ѕри разход на електроенерги€ 1,5 kW за един час и време
на работа 2 часа на ден, разходът на електроенерги€та
състав€: 1,5 х 2 х 0,30 лв. = 0,90 лв. на ден (при цена на
електроенерги€та 0,30 лв.). «а един месец Ц 24 работни
дни: 24 х 0,90 = 21,60 лева в месец.
–азходът на азот за една процедура състав€ средно 3 кг
(приблизително 1 кг за една минута).
ѕри разход на азот 60 кг за един ден и цена 3 лв за кг (с
доставка), разходът на ден е 60 х 3 = 180 лв., а за един
месец: 180 х 24 = 4320 лв.
ƒа прибавим заплатата на оператора: 800 лева на месец.
ѕри цена за една процедура 40 лева,
ќбщи€т доход състав€: 40 лв. х 15 човека на ден х 24 работни
дни = 14 400 лв.
ќбщи€т разход: 25 лева (електроенерги€та) Ц 4320 лева
(течни€ азот) + 1000 лева (заплатата на оператора) = 5345
лева
(размерът на данъците зависи от юридическата форма
на предпри€тието)
„истата печалбата прави: 14 440 лева - 5345 лева =
9 095 лева. (ако н€ма допълнителни разходи)
ѕо този начин, инвестици€та в криосауната при цена
50000 лева се възвръща за около 6 месеца.

÷ената на продукта включва доставка, монтаж на инсталаци€та, обучение
на персонала, както и гаранционно обслужване за една година